Sao hải vương chiếu

Các góc hợp của Sao Hải Vương

Sao Hải Vương có một vài góc hợp với sao Diêm Vương trong vòng hai trăm năm trở lại đây. Góc trùng xảy ra ở cuối thể kỉ 19 và góc vuông xảy ra vào đầu thế kỉ 19. Hợp duy nhất trong thế kỉ 20 là góc 600

Góc trùng

SAO HẢI VƯƠNG TRÙNG SAO DIÊM VƯƠNG

Đây là góc hợp rất tinh tế, ảnh hưởng đến những nhu cầu cơ bản của xã hội con người. Nó đánh dấu những mốc quan trọng và những ý tưởng mới phục vụ nhân loại.

Góc vuông

SAO HẢI VƯƠNG VUÔNG GÓC SAO DIÊM VƯƠNG

Góc hợp này đem đến nhiều thay đổi đột ngột về xã hội lẫn chính trị. Người dân là nạn nhân, hoặc tham gia vào nạn tham nhũng. Nếu góc này được sử dụng một cách tích cực, sẽ khiến bạn chăm chỉ, sáng tạo và cần cù hơn. Nếu được sử dụng một cách tiêu cực, bạn sẽ trở nên bị ám ảnh.

Góc 600

SAO HẢI VƯƠNG HỢP VỚI SAO DIÊM VƯƠNG MỘT GÓC 600

Đây là góc hợp của nghệ thuật và sáng tạo. Nó cũng ám chỉ những đấu tranh chống lại bất công và những sự thay đổi về tòa án và hệ thống chính quyền. Góc hợp này có thể mang đến một chính quyền cởi mở, quyền tự do ngôn luận và việc sử dụng những tài năng bí ẩn một cách tích cực. Về mặt tiêu cực, nó có thể khiến con người xa lánh khỏi xã hội.